BP KRAKOWSKI - Sklep strażacki - RescueSystem

Dotacja dla OSP

z budżetu Powiatu Krakowskiego 2021

Przeznaczenie dotacji- Na zadania wpływające na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu krakowskiego poprzez podnoszenie gotowości bojowej jednostek OSP, w tym dla grup specjalistycznych działających w ramach jednostek OSP, która wpływa na minimalizacje skutków zdarzeń losowych poprzez:

1) dofinansowanie do zakupów sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony osobiste.

2) dofinansowanie do zakupów sprzętu niezbędnego do prawidłowego udzielania pierwszej pomocy oraz podnoszenia kompetencji w tym zakresie;

3) dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych środków transportu.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej

e-mail. osp@powiat.krakow.pl

Termin składania wniosków: 

od 19.04.2021 r. do 10.05.2021 r.

KWOTA DOTACJI: do 5000,00zł 

oraz do 60% wartości całego zadania!

Wymagania formalne:

1) wniosek należy sporządzić na załączonym formularzu (wersja BPK-OSP-2021-ZK);

wypełniony elektronicznie wniosek należy wydrukować oraz podpisać.

podpisany wniosek należy zeskanować i zapisać jako całość do pliku *.pdf

2) wniosek o udzielenie dotacji mogą podpisać tylko i wyłącznie osoby,

które zgodnie z wpisem do KRS są upoważnione do reprezentowania jednostki OSP;

3) w przypadku braku imiennych pieczątek osób podpisujących wniosek, wymagane jest złożenie czytelnego podpisu;

4) do wniosku należy dołączyć kalkulację kosztów potwierdzającą przyjęty poziom cen np. oferty, wydruki z internetu, kopie stron katalogów, pisemne informacje od dostawców lub usługodawców itp.;

5) wniosek o udzielenie dotacji, przed złożeniem w Starostwie Powiatowym w Krakowie musi zostać zaopiniowany przez właściwego Komendanta Gminnego ZOSP RP;

6) w przypadku wniosku składanego przez jednostkę OSP dla specjalistycznej grupy działającej w ramach jednostki OSP należy dołączyć uchwałę potwierdzającą utworzenie grupy lub inny dokument mówiący o jej powołaniu;

7) jednostka OSP oświadcza, że wnioskowane finansowanie na realizację zadania nie stanowi pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany Dz. Urz. UE 2010 C 83, s.1)

8) wnioski które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane;

9) Złożenie wniosku poprawnego pod względem formalnym nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek powinny podpisać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu OSP zgodnie z KRS.

POBIERZ WNIOSEK

WAŻNE: Zawiadomienie o przyznanej kwocie dotacji nie jest równoznaczne z tym, że jednostka OSP może już wydatkować przyznaną kwotę, nawet jeżeli ma swoje środki w tej samej wysokości. Wydatkowanie środków może nastąpić wyłącznie po podpisaniu umowy

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

W ramach zakupów sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony osobistej wykorzystywanych podczas działań związanych ze zwalczaniem pożarów i innych miejscowych zagrożeń:

1.1. zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych,

1.2. agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych,

1.3. węże hydrauliczne,

1.4. hydrauliczne nożyce do cięcia,

1.5. rozpieracz ramieniowy,

1.6. cylindry rozpierające,

1.7. zestaw do cięcia pedałów,

1.8. zestaw do wywarzania drzwi,

1.9. hydrauliczna pompa ręczna,

1.10. osprzęt do narzędzi hydraulicznych,

1.11. wyciągarka,

1.12. zestaw szekli i pęt linowych do wyciągarki,

1.13. wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne,

1.14. osprzęt do wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych,

1.15. butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych,

1.16. podkłady lub kliny lub podpory do stabilizacji pojazdów,

1.17. podest ratowniczy,

1.18. rozsiewacz sorbentów,

1.19. zestaw do zabezpieczania miejsca wypadku,

1.20. osprzęt do oznakowania miejsca zdarzenia,

1.21. parawan ochronny,

1.22. agregat prądotwórczy min. 2 kVA,

1.23. drabina przenośna,

1.24. motopompa o wydajności >1000 dm3/min.,

1.25. motopompa pływająca,

1.26. pompa elektryczna,

1.27. prądownica,

1.28. wytwornica piany,

1.29. generator pianotwórczy,

1.30. kurtyna wodna,

1.31. wąż tłoczny W52, W75,

1.32. tłumica,

1.33. hydronetka plecakowa,

1.34. opryskiwacz plecakowy spalinowy,

1.35. zestaw kominowy,

1.36. wentylator oddymiający,

1.37. kamera termowizyjna,

1.38. detektor (wielo lub jednogazowy),

1.39. detektor prądu przemiennego,

1.40. detektor promieniowania jonizującego,

 1.41. przenośny zestaw oświetleniowy,

1.42. pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych,

1.43. pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym,

1.44. piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym,

1.45. piła szablasta,

1.46. piła do cięcia szyb,

1.47. zbijak do szyb,

1.48. piła ręczna do metalu

1.49. wielofunkcyjne narzędzie ratownicze typu halligan,

1.50. topór lub siekierołom (inopur),

1.51. bosak,

1.52. nożyce dialektyczne,

1.53. trójnóg ratowniczy,

1.54. radiotelefon nasobny,

1.55. akcesoria i ładowarki do radiotelefonów,

1.56. system selektywnego alarmowania,

1.57. syrena alarmowa,

1.58. megafon (tuba głośnomówiąca),

1.59. sprzęt pralniczy, suszący oraz wyposażenie i dodatkowy osprzęt do prania, dezynfekcji, impregnacji i suszenia specjalistycznej odzieży strażackiej wraz z dezynfekcją elementów wyposażenia strażaka,

1.60. ubranie specjalne strażackie,

1.61. obuwie strażackie,

1.62. wodery, spodniobuty,

1.63. rękawice strażackie lub techniczne,

1.64. kominiarka niepalna,

1.65. hełm strażacki,

1.66. akcesoria do hełmu strażackiego,

1.67. latarka nahełmowa,

1.68. uchwyt latarki nahełmowej,

1.69. latarka kątowa,

1.70. aparat ochrony układu oddechowego,

1.71. sygnalizator bezruchu,

1.72. butla do aparatu powietrznego,

1.73. maska do aparatu powietrznego,

1.74. akcesoria maski do aparatu powietrznego,

1.75. kombinezon chroniący przed owadami błonkoskrzydłymi,

1.76. zestaw do ratownictwa wysokościowego,

1.77. zestaw do ratownictwa wodno-lodowego,

1.78. ubranie wypornościowe lub suchy skafander ratowniczy,

1.79. kamizelka asekuracyjna z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym,

1.80. kask ochronny do ratownictwa wodnego / wysokościowego,

1.81. szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym lub uprząż asekuracyjna,

1.82. pas strażacki z zatrzaśnikiem,

1.83. koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu „węgorz”,

1.84. sprzęt ABC (płetwy, półmaska nurkowa, fajka do oddychania),

1.85. rzutka ratownicza na pasie,

1.86. lina ratownicza na bębnie o długości min. 50 m,

1.87. nóż ratowniczy zawieszany,

1.88. gwizdek zawieszany,

1.89. deska lodowa lub sanie lodowe lub tratwa pneumatyczna,

1.90. łódź ratownicza np. Jacek 2

1.91. karabinek zakręcany stalowy HMS,

1.92. taśmy szyte min. 120 cm,

1.93. lina alpinistyczna statyczna min. 50 metrów,

1.94. bloczek ratowniczy,

1.95. przyrząd zjazdowy, asekuracyjny,

1.96. worek typu jaskiniowego,

1.97. śruby lodowe,

1.98. lekkie ubranie ochrony przeciwchemicznej min. typ 3 z butami i rękawicami,

  1. W ramach zakupów sprzętu niezbędnego do prawidłowego udzielania pierwszej pomocy oraz podnoszenia kompetencji w tym zakresie:

2.1. torba/ plecak zestaw ratownictwa medycznego R1 z wyposażeniem,

2.2. deska ortopedyczna kompletna,

2.3. nosze miękkie (płachtowe),

2.4. szyny typu Kramer zestawu PSP R1,

2.5. kamizelka KED,

2.6. zestaw do segregacji poszkodowanych (TRIAGE),

2.7. defibrylator zautomatyzowany (AED),

2.8. sprzęt do udrażniania dróg oddechowych.

2.9. szkoleniowy defibrylator zautomatyzowany (AED),

2.10. manekin szkoleniowy osoby dorosłej/ dziecka lub zestaw manekinów,

2.11. fantom do ćwiczeń przyrządowego udrażniania dróg oddechowych,

    1. W ramach zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych środków transportu

    2. 3.1. samochód ratowniczo-gaśniczy średni,

    3. 3.2. samochód ratowniczo-gaśniczy lekki,

    4. 3.3. inny środek transportu np. quad, przyczepa transportowa itp.

  1. Zakres dla grupy specjalistycznej działającej w ramach jednostki OSP

Dla wniosków składanych dla grup specjalistycznych działających w ramach jednostek OSP, poza asortymentem w zakresie podstawowym, dodatkowo można wnioskować o dotację na sprzęt i wyposażenie, o którym mowa w normatywach wyposażenia ujętych w Zasadach organizacji ratownictwa (…) lub działań poszukiwawczo-ratowniczych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, zatwierdzanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w zależności od rodzaju grupy specjalistycznej.