Regulamin

 

Data publikacji:

01.01.2024 r.

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem https://rescuesystem.pl/ przez Damiana Chromy, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne RESCUESYSTEM Damian Chromy, ul. Balicka 63, 30-199 Rząska, NIP: 5130272662, REGON: 389353872,  tel. 535-880-998, sklep@rescuesystem.pl

 

§1

Definicje

 

 1.     Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2.     Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem https://rescuesystem.pl/, za pośrednictwem którego, Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.
 3.     Sprzedawca/Usługodawca – Damian Chromy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne RESCUESYSTEM Damian Chromy, ul. Balicka 63, 30-199 Rząska, NIP: 5130272662, REGON: 389353872,  tel. 535-880-998, sklep@rescuesystem.pl
 4.     Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5.     Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6.     Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 7.     Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 9. Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca Konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi; inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 10. Towar z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;
 11.     Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 12.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2

Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

 1.     W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter:
 2.     Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących czynności przez Usługobiorcę:

1) podanie adresu e-mail,

2) wypełnienie formularza rejestracji,

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

4) kliknięcie pola „Zarejestruj się”

Po założeniu Konta w Sklepie Internetowym Usługobiorca otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem, na podany podczas rejestracji adres mailowy. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rescuesystem.pl lub też pisemnie na adres: ul. Balicka 63, 30-199 Rząska.

 1.        Formularz Zamówienia – złożenie Zamówienia nie wymaga założenia Konta w sklepie internetowym i następuje po wykonaniu przez Klienta następujących kroków:

1) wypełnienie Formularza Zamówienia;

2) wyrażenie zgody na warunki korzystania z usług;

3) kliknięciu pola „Potwierdź zakup”  – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

W przypadku Klientów nieposiadających Konta w Sklepie Internetowym, w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W Formularzu znajduje się również pole na ewentualne uwagi do Zamówienia.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 1.        Newsletter – na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia lub poprzez zgłoszenie swojego adresu e-mail na stronie głównej Sklepu internetowego. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rescuesystem.pl
 2.        Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca to: 1) komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android; 2) przeglądarka internetowa w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.
 3.        Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 4.        Do reklamacji składanych przez konsumenta lub osobę, o której mowa w § 7 pkt. 17 Regulaminu dotyczących Usług elektronicznych, w tym Treści lub Usług cyfrowych, realizowanych na podstawie umów zawartych od dnia 01.01.2023 r. lub umów zawartych przed tym dniem, jeżeli dostarczanie usług cyfrowych lub treści cyfrowych miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2023 r., w tym w szczególności przepisy Rozdziału 5b dotyczące zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową.
 5.        Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w dalszej części Regulaminu) Klient może składać za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@rescuesystem.pl lub też pisemnie na adres: ul. Balicka 63, 30-199 Rząska. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

§3

Zasady ogólne

 1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://rescuesystem.pl/
 2.     Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 3.     Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4.     Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
 5.     Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6.     Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
 7.     Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Łączna wartość Zamówienia zostanie podana po wypełnieniu przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji w Formularzu Zamówienia.

 

§4

Składanie zamówień

 1.     Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2.     Zamówienie jest złożone skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.
 3.     W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4.     Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Dokument księgowy zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta, podany w Zamówieniu.
 5.     Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6.     Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 7.     Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.

 

§5

Sposoby płatności za Zamówienie

 1.     Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a)          płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b)          płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 35 1240 1138 1111 0011 0727 8958 (Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna)

c)            płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24

 1.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. Płatność przelewy 24 Karta płatnicza- operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

§6

Koszt, sposoby i termin dostawy

 1.     Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w niniejszym Regulaminie oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2.     Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3.     Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy:

a)          Kurier INPOST

b)          Paczkomaty 24/7

c)            Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Balicka 63, 30-199 Rząska

 1.     Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.
 2.     Klient jest obciążany następującymi kosztami dostawy:

a)          Kurier INPOST - 18.90 zł brutto

b)          Kurier INPOST Płatność za pobraniem - 20.00 zł brutto

c)            Paczkomaty 24/7 - 13.99 zł brutto

d)          Paczkomaty 24/7 płatność przy odbiorze - 15,99 zł brutto

e)          Odbiór osobisty – za darmo

 1.     Termin dostawy Towaru do Klienta od czasu jego wysyłki nie powinien przekroczyć 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.
 2.     W przypadku realizacji zamówień dotyczących elementów umundurowania specjalnego, koszarowego oraz koszulek termin dostawy ustalany jest indywidualnie i może wynieść od 1 do 5 miesięcy.

 

§7

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 2.     Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,REGULAMIN’’ oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3.     Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a)       dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 1.         obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
 2.        polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

b)      dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Umowę Sprzedaży uznaje się za niezawartą.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Odstąpienie od umowy i prawo do zwrotu zamówienia dotyczy tylko i wyłącznie zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem https://rescuesystem.pl/
 1.    W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści lub Usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

a)      są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

b)      dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;

c)       zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;

d)      zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

 1.    Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 11 pkt a-c, Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę.
 2.    Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 3.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w pkt. 12.
 4.    W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 1. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. Prawa konsumenta, w tym w szczególności w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zamówienie w Sklepie Internetowym koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem).
 2. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w §7 stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Formularz odstąpienia od umowy

 

§8

Procedura reklamacji

 1.     Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z umową, bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta jeśli Towar jest niezgodny z umową.
 2.     Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1.        Do umów zawartych od dnia 01.01.2023 r. w stosunku do konsumentów, zasady odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Towaru z umową określają przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (rozdział 5a), z wyjątkiem towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu cywilnego.
 2.        Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w rozdziale 5a stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3.        Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej.
 1.     Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

a)          pisemnie na adres Sprzedawcy: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne RESCUESYSTEM Damian Chromy, ul. Balicka 63, 30-199 Rząska,

b)          w formie elektronicznej mailowo na adres: sklep@rescuesystem.pl

 1.     Klient może skorzystać z Formularza Reklamacji dostępnego w niniejszym Regulaminie.
 2.     Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

                                          i.    Imię i nazwisko.

                                         ii.    Adres

                                        iii.    Adres e-mail.

                                       iv.    Datę złożenia zamówienia.

                                         v.    Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.

                                       vi.    Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 1.     O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty  elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Druk reklamacji:

§9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2.     Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3.     Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4.     Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

 

§10

Opinie Klientów

 1.        Opinie o Sklepie Internetowym i Towarach oferowanych przez Sprzedawcę, publikowane w Sklepie Internetowym Sprzedawcy pochodzą wyłącznie z serwisu trustmate.io.
 2.        Opinia może być wystawiona wyłącznie przez Klienta Sklepu Internetowego. Po potwierdzeniu dostawy Towaru do Klienta otrzymuje on wiadomość e-mail z serwisu trustmate.io z prośbą o wystawienie opinii, która następnie jest weryfikowana przez ww. serwis i publikowana zarówno na stronie internetowej https://trustmate.io/opinie/rescuesystem-pl, jak i w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 3.        Sprzedawca nie dokonuje odrębnej weryfikacji opinii i nie odpowiada za treść opinii publikowanych za pośrednictwem serwisu trustmate.io.
 4.        Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 5.        Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów albo zniekształcania opinii lub rekomendacji konsumentów w celu promowania swoich produktów.
 6.        Wszelkie uwagi, czy też zastrzeżenia co do treści publikowanych opinii mogą być zgłaszane Sprzedawcy na podane w niniejszym Regulaminie dane kontaktowe.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1.     Serwis a w tym jego struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz umieszczone w nim opisy stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a tym samym podlegają ochronie prawnej, przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a do skorzystania z nich, a zwłaszcza ich rozpowszechniania, konieczna jest zgoda Sprzedawcy.
 2.     Wszystkie materiały graficzne użyte do prezentacji Towaru w Serwisie, a także same Towary są chronione na podstawie prawa autorskiego.
 3.     Graficzna prezentacja towarów w Serwisie (wizualizacje, poglądowe rysunki) może nieznacznie odbiegać od dokumentacji technicznej.
 4.     Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o tych zmianach, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu. Brak zgody Klienta na zmiany w Regulaminie oznacza konieczność usunięcia konta w Serwisie. 
 5.     Sprzedawca podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas składania zamówień w Sklepie Internetowym.
 6.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną; przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7.     Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 8.     W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków Sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.
 9.     Klienci mają możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawcy.