Regulamin - Sklep strażacki - RescueSystem

Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem https://rescuesystem.pl/ przez Damiana Chromy, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne RESCUESYSTEM Damian Chromy, ul. Balicka 63, 30-199 Rząska, NIP: 5130272662, REGON: 389353872,  tel. 535-880-998, sklep@rescuesystem.pl

 

§1

Definicje

 

 1.     Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2.     Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem https://rescuesystem.pl/, za pośrednictwem którego, Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.
 3.     Sprzedawca/Usługodawca – Damian Chromy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne RESCUESYSTEM Damian Chromy, ul. Balicka 63, 30-199 Rząska, NIP: 5130272662, REGON: 389353872,  tel. 535-880-998, sklep@rescuesystem.pl
 4.     Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5.     Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6.     Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 7.     Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8.     Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 9.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2

Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

 1.     W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter:
 2.     Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących czynności przez Usługobiorcę:

1) podanie adresu e-mail,

2) wypełnienie formularza rejestracji,

3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

4) kliknięcie pola „Zarejestruj się”

Po założeniu Konta w Sklepie Internetowym Usługobiorca otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem, na podany podczas rejestracji adres mailowy. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rescuesystem.pl lub też pisemnie na adres: ul. Balicka 63, 30-199 Rząska.

 1.     Formularz Zamówienia – złożenie Zamówienia nie wymaga założenia Konta w sklepie internetowym i następuje po wykonaniu przez Klienta następujących kroków:

1) wypełnienie Formularza Zamówienia;

2) wyrażenie zgody na warunki korzystania z usług;

3) kliknięciu pola „Potwierdź zakup”  – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

W przypadku Klientów nieposiadających Konta w Sklepie Internetowym, w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W Formularzu znajduje się również pole na ewentualne uwagi do Zamówienia.

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 1.      Newsletter – na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia lub poprzez zgłoszenie swojego adresu e-mail na stronie głównej Sklepu internetowego. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rescuesystem.pl
 2.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca to: 1) komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android; 2) przeglądarka internetowa w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.
 3.     Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 4.     Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w dalszej części Regulaminu) Klient może składać za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@rescuesystem.pl lub też pisemnie na adres: ul. Balicka 63, 30-199 Rząska. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§3

Zasady ogólne

 1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://rescuesystem.pl/
 2.     Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3.     Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4.     Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
 5.     Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6.     Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
 7.     Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Łączna wartość Zamówienia zostanie podana po wypełnieniu przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji w Formularzu Zamówienia.

§4

Składanie zamówień

 1.     Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2.     Zamówienie jest złożone skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.
 3.     W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4.     Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Dokument księgowy zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta, podany w Zamówieniu.
 5.     Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6.     Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 7.     Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.

 

§5

Sposoby płatności za Zamówienie

 1.     Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 2.     płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 3.     płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 35 1240 1138 1111 0011 0727 8958 (Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna)
 4.      płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24
 5.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 7. Płatność przelewy 24 Karta płatnicza- operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

§6

Koszt, sposoby i termin dostawy

 1.     Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w niniejszym Regulaminie oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2.     Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3.     Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy:
 4.     Kurier INPOST
 5.     Paczkomaty 24/7
 6.      Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Balicka 63, 30-199 Rząska
 7.     Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.
 8.     Klient jest obciążany następującymi kosztami dostawy:
 9.     Kurier INPOST - 15,00 zł brutto
 10.     Kurier INPOST Płatność za pobraniem - 17,00 zł brutto
 11.      Paczkomaty 24/7 - 12,88 zł brutto
 12.     Paczkomaty 24/7 płatność przy odbiorze - 15,00 zł brutto
 13.     Odbiór osobisty – za darmo
 14.     Termin dostawy Towaru do Klienta od czasu jego wysyłki nie powinien przekroczyć 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.
 15.     W przypadku realizacji zamówień dotyczących elementów umundurowania specjalnego, koszarowego oraz koszulek termin dostawy ustalany jest indywidualnie i może wynieść od 1 do 5 miesięcy.

 

§7

Odstąpienie od umowy

 1.     Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 2.     Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,REGULAMIN’’ oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3.     Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 4.     dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo 2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 5.     dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 6.     W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu, Umowę Sprzedaży uznaje się za niezawartą.
 7.     Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.
 8.     W przypadku odstąpienia od umowy, Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu), w tym koszty dostawy. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym - w takiej sytuacji Konsument pokrywa koszty dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11.     Odstąpienie od umowy i prawo do zwrotu zamówienia dotyczy tylko i wyłącznie zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem https://rescuesystem.pl/
 12.   Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. Prawa konsumenta, w tym w szczególności w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zamówienie w Sklepie Internetowym koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem).
 13.   Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w §7 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Formularz odstąpienia od umowy

§8

Procedura reklamacji

 1.     Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta jeśli Towar posiada wadę fizyczną lub prawną.
 2.     Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami art. 556 -576 Kodeksu Cywilnego.
 3.     Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 4.     Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
 5.     pisemnie na adres Sprzedawcy: : Przedsiębiorstwo Specjalistyczne RESCUESYSTEM Damian Chromy, ul. Balicka 63, 30-199 Rząska,
 6.     w formie elektronicznej mailowo na adres: sklep@rescuesystem.pl
 7.     Klient może skorzystać z Formularza Reklamacji dostępnego w niniejszym Regulaminie.
 8.     Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

                                          i.    Imię i nazwisko.

                                         ii.    Adres

                                        iii.    Adres e-mail.

                                       iv.    Datę złożenia zamówienia.

                                         v.    Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.

                                       vi.    Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 1.     O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty  elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
 2.     Składając reklamację Klient zobowiązany jest dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu, dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
 3.     Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Druk reklamacji:

§9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2.     Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3.     Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4.     Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

 

§10

Postanowienia końcowe

 1.     Serwis a w tym jego struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz umieszczone w nim opisy stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a tym samym podlegają ochronie prawnej, przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a do skorzystania z nich, a zwłaszcza ich rozpowszechniania, konieczna jest zgoda Sprzedawcy.
 2.     Wszystkie materiały graficzne użyte do prezentacji Towaru w Serwisie, a także same Towary są chronione na podstawie prawa autorskiego.
 3.     Graficzna prezentacja towarów w Serwisie (wizualizacje, poglądowe rysunki) może nieznacznie odbiegać od dokumentacji technicznej.
 4.     Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o tych zmianach, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu. Brak zgody Klienta na zmiany w Regulaminie oznacza konieczność usunięcia konta w Serwisie. 
 5.     Sprzedawca podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas składania zamówień w Sklepie Internetowym.
 6.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną; dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7.     Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 8.     W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków Sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.
 9.     Klienci mają możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawcy.