Regulamin - Sklep strażacki - RescueSystem

Regulamin


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.rescuesystem.pl
Sprzedawca: Przedsiębiorstwo specjalistyczne Rescuesystem Damian Chromy, 30-199 Rząska, ul. Balicka 63, NIP: 513-027-26-62, REGON: 389353872 , Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 001123036/2021
Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
1. Pod numerem telefonu: 535-880-998 (koszt połączenia według taryfy operatora).
2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@rescuesystem.pl


§1

Definicje


1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.rescuesystem.pl, za pośrednictwem którego, Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.
3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
6. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.


§2

Zasady ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.rescuesystem.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
    1. Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
    2. Komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X,    Linux lub Android.
    3. Przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.
    7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.


§3

Ceny


1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.


§4

Składanie zamówień


1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.
4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
5. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT.
1. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta, podany w Zamówieniu.
6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.


§5

Sposoby płatności za Zamówienie


1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
    1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
    2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
    3. Przelewy 24
2. Rachunek Sprzedawcy:
    1. Bank: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
    2. Numer Rachunku 35 1240 1138 1111 0011 0727 8958


§6

Koszt, sposoby i termin dostawy


1. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy:
        1. Kurier
3. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy:
   1. Kurier 13 zł
   2. Kurier pobranie 16 zł
5. Termin dostawy Towaru do Klienta od czasu jego wysyłki nie powinien przekroczyć 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.

6. W przypadku realizacji zamówień dotyczących elementów umundurowanie specjalnego,koszarowego oraz koszulek termin dostawy ustalany jest indywidualnie i może wynieść  1-5 miesięcy. 

§7

Odstąpienie od umowy


1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,REGULAMIN’’ oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
4. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy.
    1. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym.
    2. W tajkiej sytuacji Klient pokrywa koszty dostawy.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Odstąpienie od umowy i prawo do zwrotu zamówienia dotyczy tylko i wyłącznie zamówień składanych za pośrenictwem strony internetowej e-sklepie rescuesystem.pl. 

10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb– np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem.

Formularz zwrotu


§8

Procedura reklamacji


1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
3. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
    1. Pisemnie na adres Sprzedawcy: Przedsiębiorstwo specjalistyczne Rescuesystem Damian Chromy, 30-199 Rząska, ul. Balicka 63
    2. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: sklep@rescuesystem.pl
5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
    1. Imię i nazwisko.
    2. Adres.
    3. Adres e-mail.
    4. Datę złożenia zamówienia.
    5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
    6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty.
7. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
8. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu, dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

Formularz reklamacji


§9

                                                                           Rejestracja w serwisie , ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych danych Przedsiębiorstwo specjalistyczne Rescuesystem Damian Chromy z siedzibą przy ul. Balickiej 63, 30-199 Rząska.Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), w celu założenia i prowadzenia konta klienta na portalu Rescuesystem.pl świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem Rescuesystem.pl oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie Rescuesystem.pl, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu Rescuesystem.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez  Przedsiębiorstwo specjalistyczne Rescuesystem Damian Chromy i przez jej partnerów biznesowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest  Przedsiębiorstwo specjalistyczne Rescuesystem Damian Chromy . oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od  Przedsiębiorstwo specjalistyczne Rescuesystem Damian Chromy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie Rescuesystem.pl adres poczty elektronicznej.
Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16-21 RODO (w tym celu może skorzystać z ustawień swojego konta lub powinien skontaktować się z  Przedsiębiorstwo specjalistyczne Rescuesystem Damian Chromy . poprzez adres e-mail: Sklep@rescuesystem.pl lub pisemnie na adres siedziby). Użytkownik posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.  Przedsiębiorstwo specjalistyczne Rescuesystem Damian Chromy szanuje dane osobowe i prywatność użytkowników, w tym celu dokłada należytych starań, aby zapewnić zgodność przetwarzania i ochron danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami RODO oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego regulującymi ochronę danych osobowych.  Przedsiębiorstwo specjalistyczne Rescuesystem Damian Chromy informuje, że dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zgodnych z RODO, w celu zapewnienia klientowi najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między klientem Przedsiębiorstwo specjalistyczne Rescuesystem Damian Chromy. Dane osobowe przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników przez Przedsiębiorstwo specjalistyczne Rescuesystem Damian Chromy zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności oraz do kontaktu z  Przedsiębiorstwo specjalistyczne Rescuesystem Damian Chromy na adres e-mail Sklep@resceuesystem.pl

                                                                                                                        §10

Postanowienia końcowe


1. Zmiany w Regulaminie.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.