POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://rescuesystem.pl/ dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w zakresie prawnym i technicznym wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1.               Postanowienia ogólne
 2.             Przetwarzanie danych osobowych
 3.            Polityka cookies
 4.            Postanowienia końcowe

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1.      Administratorem danych osobowych jest Damian Chromy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne RESCUESYSTEM Damian Chromy, ul. Balicka 63, 30-199 Rząska, NIP: 5130272662, REGON: 389353872,  tel. 535-880-998, sklep@rescuesystem.pl. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2.      Dla interpretacji terminów użytych w niniejszej Polityce stosuje się słowniczek Regulaminu. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3.      Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zachowuje należytą staranność, ocenianą z punktu widzenia wymogów stawianych podmiotowi realizującemu obowiązki administratora, przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej polityki prywatności oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
 4.      Dane osobowe podawane w Sklepie Internetowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna

 1.      Administratorem danych osobowych Kupujących i Usługobiorców jest Damian Chromy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne RESCUESYSTEM Damian Chromy, ul. Balicka 63, 30-199 Rząska, NIP: 5130272662, REGON: 389353872,  tel. 535-880-998, sklep@rescuesystem.pl. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych:

a)    imienia i nazwiska,

b)    adresu zamieszkania,

c)     adresu poczty elektronicznej

d)    numeru telefonu

e)    numeru rachunku bankowego

f)      opcjonalnie – nazwy firmy, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru NIP

 1.      Dane osobowe Kupujących i Usługobiorców będą przetwarzane w celu:

a)    świadczenia Usług Elektronicznych i/lub zawarcia Umowy Sprzedaży i realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem https://rescuesystem.pl/, w tym także w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń z niej wynikających do czasu ich przedawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

b)    realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów ustawy o rachunkowości i innych przepisów prawa podatkowego,

c)     przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowej o produktach, usługach i akcjach promocyjnych Administratora (newsletter) (opcjonalnie)

d)    komunikacji z Klientem związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO.

 1.      Odbiorcą danych osobowych Kupujących i Usługobiorców będą:

a)    organy Krajowej Administracji Skarbowej,

b)    bank świadczący na rzecz Administratora usługę prowadzenia rachunku bankowego,

c)     podmioty zajmujące się obsługą płatności elektronicznych,

d)    podmioty zajmujące się dostawą zamówionych towarów,

e)    podmioty zajmujące się obsługą księgową i prawną Administratora,

f)      podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu IT, w tym zajmujące się obsługą techniczną i serwisowaniem programów komputerowych używanych przez Administratora w procesie realizacji zamówień oraz wysyłki informacji handlowych,

 1.      Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2.      Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umów i świadczenia usług określonych niniejszą klauzulą, a w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie ww. umów i ich wykonanie oraz świadczenie usług.
 3.      Kupujący/Usługobiorca posiada prawo do:

a)    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b)    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c)     przenoszenia danych,

d)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1.      Odwołanie zgody lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@rescuesystem.pl, wiadomości listem poleconym na adres Administratora lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 535-880-998.
 2.      Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez Administratora przez okres:

a)    realizacji umów i usług określonych niniejszą klauzulą, a następnie do czasu upływu obowiązkowego okresu przechowywania danych – gdy przechowywanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa krajowego lub członkowskiego (w tym przepisów prawa podatkowego),

b)    do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z ww. umów i związanych ze świadczonymi usługami – dla potrzeb obrony przed roszczeniami lub w celu ich zabezpieczenia/dochodzenia (cele windykacyjne),

c)     przez okres prowadzenia przez Administratora działań marketingowych lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych dla tych celów,

 1.      Administrator informuje, że dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zgodnych z RODO, w celu zapewnienia Klientowi najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 2.   Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzasadnione jest podejrzenie, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) i/lub ustawą o ochronie danych osobowych.

 

§3. Pliki cookies

 1.      Witryna https://rescuesystem.pl/ używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2.      Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3.      Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4.      Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Sprzedawcy w celu optymalizacji działań.
 5.      Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a)    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b)    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c)     „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d)    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)    „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1.      Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 2.      Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 3.      Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Ads oraz serwisu Facebook i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Meta Platforms Ireland Limited oraz Google Ireland Limited w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności określonymi przez ww. Podmioty (pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez te podmioty jest dostępna na ich stronach internetowych).

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1.      Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
 2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.

 Polityka prywatności i plików cookies